سکوت

 
 

همیشه سکوت نشانه رضایت نیست

شاید بغضی در گلو خفه میشودشنبه 31 فروردين 1392برچسب:, |

من اعتراف میکنم که خیانت کردم بهت

 

وقتی نبودی با خیالت بودم

 شنبه 10 فروردين 1392برچسب:, |

 


 

يادم باشد امشب بعضي از آرزوهايم را دم در بگذارم.......

 

 

تا رفتگر ببرد! بيچاره او؟! چه بار سنگيني دارد

 

 

مابقي را هم نقدا گور به گورميكنم و با خودم به گور ميبرم....

 

 

مابقي هم آرزوي با توبودن است!

 

 

نترس جانم عزيزم

 

 

حتي آرزوي داشتنت را به كسي نميدهم......

 

 

 

 شنبه 10 فروردين 1392برچسب:, |