سکوت

 
 

یکی می پرسد اندوه تو از چیست؟

سبب ساز سکوت مبهمت چیست؟

برایش صادقانه می نویسم

برای آنکه باید باشدو نیستپنج شنبه 21 شهريور 1392برچسب:, |